DIRECTOR GENERALS
NAME
DURATION
Dr. LAL C.VERMAN 1947-1966
Dr. A.N GHOSH 1966-1971
Sh. S.K SEN 1971-1975
Sh. B.S KRISHNAMACHAR 1975-1978
Dr. A.K GUPTA 1978-1984
Sh. B.K SHINHA 1984-1985
Sh. K.R PARAMESVAR 1986
Sh. K.R PARAMESVAR 1987-1989
Sh K.R MATHUR 1989-1990
LT.GEN.H LAL PVSM 1990-1991
LT.GEN.A.S BHULLAR PVSM 1991-1993
Sh. N.S CHOUDHARY 1993-1995
Sh. P.S DAS 1997-2000
Sh. SANTOSH NAUTIYAL 2000-2001
Sh. K.M SAHNI 2001-2002
Sh. NIRMAL SINGH 2002-2004
Smt. SATWANT REDDY 2004-2005
Sh. SVAYAM PRAKASH SHARMA 2005-2006
Smt. ALKA SIROHI 2006-2007
Sh. SAYAN CHATTERJEE 2007-2008
Sh. RAKESH KACKER 2008-2008
Sh. SHARAD GUPTA 2008-2012
Sh. ALINDA CHANDRA 2012-2012
Sh. AFZAL AMANULLAH 2012-2013
Sh. SUNIL SONI 2013-2014
Sh. G GURURCHARAN 2014-2015
Sh. M. J. JOSEPH 2015-2015
Sh. G GURURCHARAN 2015-2015
Smt. ALKA PANDA 2015-2017
Smt. SURINA RAJAN 2017-