PRESIDENTS
NAME
DURATION
Dr. JOHN MATHAI 1947
Sh. C. RAJAGOPALACHARI 1947
Dr. SYAMA PRASAD MOOKERJEE 1947-50
Dr. HAREKRUSHNA MAHTAB 1950-52
Sh. T.T. KRISHNAMACHARI 1952-56
Sh. MORARJI DESAI 1956-58
Sh. LAL BAHADUR SHASTRI 1958-61
Sh. K.C. REDDY 1961-63
Sh. NITYANAND KANUNGO 1963-64
Sh. SWARAN SINGH 1964
Sh. H.C. DASAPPA 1964
Sh. T.N. SINGH 1964-66
Sh. D. SANJIVAYYA 1966-67
Sh. FAKHRUDDIN ALI AHMED 1967-70
Sh. DINESH SINGH 1970-71
Sh. MOINUL HAQUE CHOUDHURY 1971-72
Sh. C. SUBRAMANIAM 1972-74
Sh. T.A. PAI 1974-76
Sh. MIR QASIM 1976-77
Sh. MOHAN DHARIA 1977-79
Sh. HITENDRA DESAI 1979
Sh. PRANAB MUKHERJEE 1980
Sh. V.C. SHUKLA 1980-81
RAO BIRENDRA SINGH 1981-82
Sh. BHAGWAT JHA AZAD 1982-84
RAO BIRENDRA SINGH 1985
Sh. K.P. SINGH DEO 1985-86
Sh. P. SHIV SHANKER 1986
Sh. H.K.L. BHAGAT 1986
Sh. H.K.L. BHAGAT 1987-88
Sh. SUKH RAM 1988-89
Sh. NATHU RAM MIRDHA 1989-90
Sh  RAO BIRENDRA SINGH 1990-91
Sh. P.V. NARASIMHARAO 1991-93
Sh. A.K. ANTONY 1993-95
Sh. BUTA SINGH 1995-96
Sh. D.P. YADAV 1996-97
Dr. RAGHUVANSH PRASAD SINGH 1997-98
Sh. B.S. RAMUWALIA 1998-99
Sh. S.S. BARNALA 1998-99
Sh. SHANTA KUMAR 1999-02
Sh. SHARAD YADAV 2002-04
Sh. SHARAD PAWAR 2004-11
Prof. K. V. THOMAS 2011-14
Sh. RAM VILAS PASWAN 2014