VICE PRESIDENTS
NAME

DURATION

NAWAB ZAIN YAR JUNG BAHADUR
1947-48
Sh. DORAB C. DRIVER
1947-48
Dr. J.C. GHOSH
1948-49
Dr. K.S. KRISHNAN
1948-55
Dr. L.C. JARIWALA
1949-50
LALA SHRIRAM
1950-63
Sh. E.A. NADIRSHAH
1955-65
Sh. J.J. GHANDY
1963-72
Sh. PRABHU V. MEHTA
1965-69
Sh. KESHUB MAHINDRA
1969-71
Sh. D.C. KOTHARI
1971-84
Sh. R.S. PANDE
1973-74
Sh. R.H. MODY
1975-76
Sh. HARISH MAHINDRA
1976-82
PROF. S. SAMPATH
1982
Sh. V.P. PUNJ
1985
Sh. GULAM NABI AZAD
1987
Sh. D.L. BAITHA
1988-89
Sh. RAM PUJAN PATEL
1990
Sh. SARWAR HUSSAIN
1990
Sh. KAMALUDDIN AHAMED
1991-94
Smt. KRISHNA SAHI
1995-96
Sh. SATYA PAL SINGH YADAV
1998-99
Sh. V. SREENIVASA PRASAD
1999-04
Sh. TASLIMUDDIN
2004-09
Sh. Prof. K. V. THOMAS
2009-14
Sh. RAOSAHEB DADARAO DANVE
2014